Zadat zakázku Najít poskytovatele Aktuální zakázky Sestavit tým

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto Všeobecné Obchodní podmínky produktu UJob (dále také jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností YouJob s.r.o., IČ: 047 03 481, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10 (dále jen „Poskytovatel“) a klienty/objednateli (zejména poptávajícími nebo dodavateli služeb a práce) (dále jen „Objednatelé“) poptávkového serveru www.Ujob.cz (dále jen „Portál“). 

 

 1. Smluvní strany

 

Smluvními stranami jsou:

 

Poskytovatel

 

YouJob s.r.o., 

IČ: 047 03 481, 

DIČ: CZ 04703481

se sídlem Chudenická 1059/30, 

Hostivař, 102 00 Praha 10

Číslo účtu: 4211020421/6800

 

 

Objednatel

 

Pro účely těchto Podmínek se rozumí Objednatelem každý subjekt, který si objedná jeden z placených tarifů - přístupu ke kontaktům dodavatelů přihlášených k Poskytovateli a poptávek v systému Poskytovatele.


 

Článek II.

Nabízené služby Poskytovatelem

 

 1. Zveřejnění obchodní nabídek dodavatelů

 

Služba a internetový Portál slouží mimo jiné ke zprostředkování obchodních poptávek od dodavatelů pro Objednatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího klienta  s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba Poskytovatele provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek vybraným Objednatelům a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce mezi dodavateli a Objednateli. Službu provozuje společnost YouJob s.r.o. Zadání poptávek prostřednictvím Portálu umožňuje poptávajícím subjektům snadno, efektivně a rychle rozeslat jejich požadavky či přijmout jejich požadavky na obchodní partnery. Po zadání je každá poptávka doručena operátorům Portálu, kteří ji vyhodnotí a posoudí a do 2 pracovních dnů zveřejní poptávajícímu subjektu kontakt na vhodné dodavatele.


 

 1. Provedení registrace - pravidla

 

Objednatel může čerpat služby Poskytovatele jako registrovaný i neregistrovaný klient. Objednatel může provést prostřednictvím webového formuláře, dostupného na adrese www.Ujob.cz. Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému Ujob  je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem). 

 

Objednatel je při registraci povinen řádně a pravdivě uvést povinné údaje o sobě (název subjektu, kontaktní adresa, identifikační číslo, kontaktní osoba apod.). Provedením registrace Objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Zároveň tím potvrzuje, že se seznámil s obsahem internetové stránky www.Ujob.cz a s principem fungování těchto služeb a že s nimi bez výhrad souhlasí. V době registrace musí mít Objednatel identifikační číslo IČ platné (dle obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku) a aktivní (nemá ukončenou nebo přerušenou činnost).

Osobní údaje dodavatelů budou poskytnuty Objednatelům za účelem nabídky. Objednatelé a dodavatelé souhlasí s tím, že mohou dostávat na svůj e-mail nabídky od Poskytovatele. Korespondence Poskytovatele s Objednateli probíhající prostřednictvím systému Portálu a jsou ukládána do administračního rozhraní Poskytovatele.

Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o změnách, které mohou ovlivnit platnost registrace. Dále je povinen informovat Poskytovatele o změně kontaktů a kontaktní osoby jednající za Objednatele.

Poskytovatel má právo dle vlastního uvážení nezveřejnit na Portálu nebo odmítnout, pozastavit či zrušit registraci Dodavatele, či přerušit či omezit poskytování služby Dodavateli, který: 

 • uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě

 • se registruje účelově kvůli možnosti získání informací o Objednatelích (zejména monitoring počtu poptávek anebo kvůli jiným negativním účelům) 

 • nesplňuje tyto Podmínky, zejména pravidla pro registraci Objednatele a práva a povinnosti Objednatele 

 • by mohl poškodit dobré jméno Poskytovatele

 • porušuje tyto Podmínky nebo existuje podezření, že je porušuje.


 

 1. Aktivace, Trvání a dodání služby

 

Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). 

Služba je řádně Poskytovatelem dodána okamžikem, kdy Poskytovatel odešle na uvedený e-mail Objednatele první kontakt na dodavatele a zároveň uvědomí Objednatele zasláním sms o kontaktu na dodavatele. Pro vyloučení pochybností o dodání služby, je zasílaný e-mail s kontakty na dodavatele zasílán Objednatelům s doručenkou / požadavkem na přijetí a přečtení e-mailu.

Poskytovatel negarantuje Objednatelům konkrétní počet kontaktů na dodavatele, protože tato skutečnost je závislá na posouzení Objednávky a vhodnosti dodavatelů a konečně na počtu dodavatelů v databázi Poskytovatele.


 

Článek III.

Odstoupení od smlouvy

 

 1. Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednatele v rozporu s těmito Podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, Poskytovatele, provozovatele serveru pro Portál, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Poskytovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti). Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednatele ze systému, bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

 

 1. Pokud má Objednatel registrovanou či objednanou službu zasílání obchodních poptávek, může odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel poruší některou z povinností dle těchto Podmínek, zejména pak, pokud nepředá Objednateli vhodné kontakty, aniž by mu v tom bránil objektivní důvod (vhodnost dodavatele, počet zaregistrovaných vhodných dodavatelů, zasílání nepravdivých informací o dodavateli, atd.), a to následujícím způsobem:

 • V případě ukončení služby a nedodržení počtu zveřejněných poptávek je povinen informovat Poskytovatele na e-mailovou adresu info.ujob@gmail.com a požadovat potvrzení o přijetí. 

 • V případě získání poptávky s nepravdivými informacemi kontaktovat Poskytovatele na e-mailovou adresu info.ujob@gmail.com a požadovat potvrzení o přijetí.

Poskytovatel má povinnost do 30 dnů od podání této stížnosti Objednatele informovat o výsledku. V případě, že bude reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost vrátit část registračního poplatku (v poměrné hodnotě ve vztahu k celkovému počtu zaslaných poptávek), a to při ukončení služby.

 

Článek IV.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Při registraci Poskytovatel důrazně doporučuje Objednatelům a zákazníkům používat unikátní a dostatečné silné heslo odlišné od hesel používaných registrující osobou do jiných systémů. 

 

 1. Poptávky a kontaktní údaje týkající se dodavatelů jsou používány pro účely zveřejnění a poskytnutí Objednatelům jednorázově, tedy zejména zaslány Objednatelům a ukládány u Poskytovatele potřebnou dobu, nicméně tyto údaje společně s dalšími údaji o Objednatelích a dodavatelích získaných Poskytovatelem (údaje o chování Objednatele v rámci služby či údaje o požadavcích Objednatele vůči Poskytovateli) jsou i nadále Poskytovatelem zpracovávány archivovány za účelem dokladování plnění vůči Objednatelům a dodavatelům, ochrany práv Poskytovatele, zlepšování služeb Poskytovatele vč. statistických účelů, a kontroly fungování počítačového systému Poskytovatele a jeho bezpečnosti a plnění právních povinností Poskytovatele a to po dobu trvání registrace/smlouvy a přiměřenou dobu poté (v návaznosti na skončení promlčecí doby). 

 

 1. Údaje uvedené v katalogu dodavatelů mohou být dále rozšiřovány o veřejně dostupné údaje dodavatele anebo reakce jeho zákazníků. Doba zveřejnění údajů v katalogu dodavatelů není omezena, nestanoví-li Poskytovatel jinak. Dodavatel však může kdykoliv požádat o vypuštění jeho údajů z katalogu. 

 

 1. Získávané údaje jsou dále v přiměřeném rozsahu používány pro marketingové účely (pro zasílání obchodních sdělení a zobrazování reklamy na webu). 

 

 1. Právní základ zpracování vychází ze smyslu a účelu nařízení GDPR. Právním základem zpracování osobních údajů je poskytování služby Poskytovatelem (tedy plnění smlouvy), oprávněné zájmy Poskytovatele a třetích osob (Dodavatelů a Objednatelů) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod.). 

 

 1. Objednatelé a Dodavatelé berou dále na vědomí, že Poskytovatel shromažďuje jejich osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů svého call centra a to za účelem dokladování uzavření, změny a plnění smlouvy, servisní činnosti v rámci poskytované služby, ochrany práv Poskytovatele a kontroly plnění povinností ze strany spolupracovníků Poskytovatele. Tyto nahrávky jsou uchovávány obvykle po stejnou dobu, jako je uvedeno výše u ostatních údajů.

 

 1. Uzavřením smlouvy, registrací, či zadáním poptávky každý Objednatel a Dodavatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou Poskytovatelem zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným mailem či prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Poskytovatele. V rámci přístupu ke službě může být dán souhlas i se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení třetích osob. Oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Poskytovatele zánikem smlouvy či registrace nezaniká, Dodavatel či Objednatel jsou však oprávněni příslušný souhlas kdykoliv odvolat/vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení a to na základě Zásad Poskytovatele pro nakládání s osobními údaji.


 

Článek V.

Závěrečná ustanovení


 

 1. Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy Objednatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými Podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy. 

 

 1. Předmětem těchto Podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování služby - přístupu ke kontaktům na zadavatele poptávek – dodavatele.

 

 1. Smluvní vztah založený na těchto Podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto zadanou objednávkou (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím webových stránek poskytovatele) Objednavatel stvrzuje, že s těmito Podmínkami souhlasí

 

 1. Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost YouJob s.r.o. si vyhrazuje právo Podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách.

 

 1. Všechny spory, které mezi Poskytovatelem a druhou stranou vzniknou, budou rozhodovány u soudu České republiky, který je místně příslušný podle sídla Poskytovatele.

 

 1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2019.

 

Zasílám zvlášť dokument, který by měl být na stránkách po kliknutí na tuto modrou větu.

 

Nahoru

Array
(
  [3] => Array
    (
      [0] => $(function(){
  app.init({adm: false, host:'ujob.cz', root: 'https://ujob.cz/', rootStatic: '//ujob.cz',
       cookiePrefix: 'bff_', regionPreSuggest: [], lng: 'cs',
  lang: {"form_btn_loading":"Čekejte...","form_alert_errors":"Při vyplňování formuláře došlo k následujícím chybám:","form_alert_required":"Vyplňte všechna označená pole"},
  mapType: 'google',
  logined: false,
  device: 'desktop'
  });
 });

      [1] => var curLang = 'cs';

      [2] => var curLang = 'cs';

      [3] => var curLang = 'cs';

      [4] =>   firebase.initializeApp({
    messagingSenderId: '735264112174'
  });
  if ('Notification' in window) {
    var messaging = firebase.messaging();

    messaging.onMessage(function (payload) {
                  navigator.serviceWorker.register('https://ujob.cz/p0030a8_sw.js');

            Notification.requestPermission(function (result) {
        if (result === 'granted') {
          navigator.serviceWorker.ready.then(function (registration) {
            payload.notification.data = payload.notification;
            registration.showNotification(payload.notification.title, payload.notification);
          }).catch(function (error) {
                      });
        }
      });
    });

      }

  function subscribe() {
        messaging.requestPermission()
      .then(function () {
                messaging.getToken()
          .then(function (currentToken) {
            if (currentToken) {
              sendTokenToServer(currentToken);
            } else {
                            setTokenSentToServer(false);
            }
          })
          .catch(function (err) {
                        setTokenSentToServer(false);
          });
      })
      .catch(function (err) {
              });
  }

  function sendTokenToServer(currentToken) {
    if (!isTokenSentToServer(currentToken)) {
      bff.ajax('https://ujob.cz/firebase-subscribe/', {token:currentToken}, function (data, error) {});
      setTokenSentToServer(currentToken);
    }
  }

  function isTokenSentToServer(currentToken) {
    return window.localStorage.getItem('sentFirebaseMessagingToken') == currentToken;
  }

  function setTokenSentToServer(currentToken) {
    window.localStorage.setItem(
      'sentFirebaseMessagingToken',
      currentToken ? currentToken : ''
    );
  }

      [5] =>     jOrdersCats.init();
  
      [6] =>   $(function () {
    //$(document).on('touchstart', '.btn', function(e){ return false; /* e.stopPropagation(); e.preventDefault(); return false; $(this).click(); */ });
    $(document).on('change', 'input[type=checkbox][name=enotify_sendmail]', function () {
      $.post(bff.ajaxURL('users', 'update'), {enotify_sendmail: this.checked ? 1 : 0}, function (res) {
      });
    });
  });
  jQuery(document).ready(function () {
    if (document.location.hash.length > 1) {
      console.log('HREF Hash to:' + document.location.hash);
      jQuery('[href=' + document.location.hash + ']').trigger('click');
    }
  });
  jQuery('a[href].j-hash').on('click', function (e) {
    if (this.href.split('#')[0] != document.location.href) return true;
    console.log('HashHash to:' + this.href);
    //jQuery('[href='+this.hash+']').trigger('click');
  });
  jQuery('a[href].j-confirm').on('click', function (e) {
    try {
      return confirm(this.innerText + '?');
    } catch (e) {
    }
    return true;
  });
  jQuery('a[href^="#"].j-toggle').on('click', function (e) {
    jQuery(this.attributes.href.value).toggle();
    e.stopPropagation();
    return false;
  });
  
    )

)